The GNU nano homepage
Latest Version 4.1
Modified: 2019 April 15
GNU nano: Screenshots
Screenshots
 • 3.x era
  Modern version showing its undo support:
  screenshot

 • 2.x era
  Modern version with a colorized interface:
  screenshot

 • 1.x era
  Showing support for syntax highlighting:
  screenshot

  Switching between multiple file buffers with Meta-< and Meta->:
  screenshot

 • before 1.0
  Default (basic) nano setup:
  screenshot


^G  Get Nano ^O  Overview ^N  News ^V  VCS (git)
^S  Screenshots ^D  Documentation ^W  Who ^C  Contact